فارس/ مديرعامل شرکت مخابرات کردستان گفت: تاکنون تعداد ۵۴۹ روستاي استان به اينترنت پرسرعت مجهز هستند.

آزاد حکمت، مديرعامل شرکت مخابرات کردستان با اشاره به تغيير ساختار مخابرات از سال ۸۸ و تحولات حوزه مخابرات اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوري در قالب انعقاد قرارداد پوشش اينترنتي و موبايل و توسعه اينترنت را به اپراتور ديگري واگذار کرده است.
وي يادآور شد: از آنجا که مخابرات دستگاه حاکميتي نيست و کار نظارتي در اين حوزه وجود ندارد، در حال حاضر شرکت مخابرات مسوليت اصلي توسعه نقاط روستايي را عهده دار نيست.
حکمت با اشاره به شيوع کرونا و نيازمندي مردم به فراهم شدن بسترهاي ارتباطي و مخابراتي بويژه اينترنت ديتا بويژه در روستاهاي دورافتاده اظهارکرد: عليرغم اينکه شرکت مخابرات در اين زمينه مسوليتي ندارد اما در راستاي انجام مسوليت اجتماعي خود خدمات قابل توجهي به روستاها ارايه کرده است.
مديرعامل شرکت مخابرات کردستان تصريح کرد: در سايه خدمات مخابرات تاکنون تعداد ۵۴9 روستاي استان به اينترنت پرسرعت مخابرات مجهز شده است.
وي افزود: شرکت مخابرات کردستان هر جا سرمايه گذاري کلان انجام داده است عليرغم اينکه جزو وظايف اين شرکت نبوده و هر جا امکانات زيرساختي فراهم بوده خدمات اينترنتي در استان ارايه کرده است.
حکمت تاکيد کرد: در سه ماه اخير ۹ روستاي کردستان به ADSL اينترنت پرسرعت مجهز شدند.
مديرعامل شرکت مخابرات کردستان افزود: در کنار آن برخي روستاهاي استان زيرپوشش اينترنت موبايل قرار گرفتند.
وي در پايان تصريح کرد: بيش از ۱۵۰ سايت جاده‌اي و روستايي از سوي مخابرات به اينترنت مجهز شدند.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online