تيتر برتر/ در حالي که به مانند اولين روزهاي آغاز اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت هفت تپه، سکوت مسئولين بر خشم کارگران معترض افزوده، سريال اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشيمي بندر امام به نهمين روز خود رسيده است.

صبح امروز به مانند روزهاي گذشته، بالغ بر ۳۰۰ تن از کارگران معترض شرکت پتروشيمي بندر امام در اعتراض به وضعيت خود با حضور در محل اين شرکت دست به اعتصاب زدند.  
عمده محل اعتراض مطرح شده از سوي کارگران، قرار گرفتن وضعيتشان زير نظر شرکت عمليات غيرصنعتي بندر ماهشهر و خروج وضعيت از پتروشيمي بندر امام بوده که خواستار بازگشت به تحت نظر شرکت مادر، يعني پتروشيمي بندر امام هستند.  
براساس قانون پتروشيمي و هلدينگ، تنها نيروهاي رسمي و قرار دادي ميتوانند به شرکت ديگري بروند. اين در حالي است که اين انتقال براي نيروهاي پيمانکار بايد با رضايت خودشان صورت بگيرد. بر همين مبنا، کارگران معترض که عمدتا، بيش از ۱۰ تا ۱۵ سال در شرکت پتروشيمي بندر امام سابقه فعاليت دارند با هرگونه انتقال مخالفت کرده و هر تصميمي در اين خصوص از سوي مسئولين را غيرکارشناسي ميدانند.  
گفتني است که کارگران اعلام کردهاند که در صورت عدم توجه مسئولان مربوطه و تا عدم تحقق اين مطالبه قانوني و صنفي از اعتراض و اعتصابات کارگري خود دست برنخواهند داشت.


 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today