مهر/ تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ٣۵۵ مورد جديد به ترتيب ٢٧ هزار و ٣٨ مورد بستري و ٨٢ هزار و ٩٧٨ مورد سرپايي افزايش يافته است.

تعداد موارد مثبت بستري و سرپايي از ابتداي بيماري تا کنون با ٣۵۵ مورد جديد به ترتيب به عدد ٢٧ هزار و ٣٨ مورد بستري و ٨٢ هزار و ٩٧٨ مورد سرپايي افزايش يافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٣ مورد جديد به عدد ٢٧٩٢ مورد افزايش يافته است.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today