پاون/ مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: در سال آبی اخیر شاهد کاهش شدید بارندگی نسبت به سال قبل بوده‌ایم و این مسئله فشار زیادی به منابع آب سطحی و زیرزمینی استان وارد خواهد کرد.

امید آزادی جو، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اظهار کرد: میانگین بارش استان بوشهر در سال آبی 1400-1399 معادل 208 میلی‌متر و در سال آبی 1399-1398 نیز 379 میلی‌متر ثبت شده است؛ این در حالی است که آمار میانگین بارندگی بلندمدت استان 255 میلی‌متر است.
وی افزود: ارقام فوق نشان دهنده کاهش بارندگی سال آبی 1400-1399 نسبت به سال قبل از آن(1399-1398) به میزان 47 درصد و میانگین بلندمدت به میزان 18 درصد است که نشان می‌دهد استان بوشهر به دنبال ترسالی 99-1398، یک سالِ فوق العاده خشک را پشت سر گذاشته است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: میانگین بارش در شمال استان 259.5 و در جنوب استان 132.4 میلی‌متر ثبت شده که از پراکندگی مناسبی در سطح استان برخوردار نبوده است.
آزادی جو اظهار کرد: عمده بارش‌های سال آبی گذشته(1399-1400) در مناطق شمالی استان بوده است به طوری که 9 ایستگاه، بارش بیش از 300 میلی‌متر را ثبت کرده‌اند، اما در مناطق جنوبی استان اکثر ایستگاه‌ها آماری کمتر از 200 میلی‌متر داشته‌اند.
وی با اشاره به مناطق دارای بیشتری و کمترین میزان بارندگی، اظهار کرد: بیشترین میزان بارندگی با حجم 393.5 میلی‌متر مربوط به ایستگاه جره بالا بوده و کمترین بارندگی در سال آبی گذشته را نیز ایستگاه دیر با 40.5 میلی‌متر به خود اختصاص داده است.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar