آخرین خبر/ چند درصد مردم هر استان واکسن کرونا زدند؟

/
آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today