ایلنا/ معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از الزام مدیریت پسماندهای مراکز درمانی خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مطب ها با تعیین تکلیف وضعیت پسماند آنها تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داد.

رضا فدایی، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار کرد: مدیریت اصولی پسماندهای عفونی و بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک دارای اهمیت به سزایی است و عدم توجه به مدیریت و کنترل این نوع پسماندها در مراحل مختلف تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع نهایی مشکلات متعدد زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی را بدنبال دارد.
وی گفت: با پیگیری های انجام شده و محوریت کارگروه مدیریت پسماند استان کلیه بیمارستان های استان دارای دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی هستند که نظارت بر جمع آوری، حمل و بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی، مطب ها، کلینیک ها و درمانگاه ها و صحت عملکرد دستگاههای مذکور توسط این اداره کل و آزمایشگاه های معتمد محیط زیست به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد.
فدایی بر لزوم تعیین تکلیف مدیریت پسماندهای مطب ها و آزمایشگاه ها تا پایان آبان ماه سال جاری تاکید و اعلام کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با دادستانی محترم استان همه مطب ها و مراکز آزمایشگاهی فاقد برنامه مدیریت اصولی  از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بیان کرد: با توجه به قانون مدیریت پسماند و ضوابط پسماندهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان ناظر مستقیم بر نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی و مطب ها بوده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان با توجه به ماده 23 قانون مدیریت پسماند به عنوان ناظر عالی است.
وی گفت: مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک دارای اهمیت بسزایی است و عدم توجه به مدیریت و کنترل این نوع پسماندها در مراحل مختلف تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع نهایی مشکلات متعددی را ایجاد می کند به طوری که پیامد آن، محیط زیست و سلامتی انسان را در معرض خطر جدی قرار می دهد.
فدایی گفت: با پیگیری های انجام شده و محوریت کارگروه مدیریت پسماند استان همه بیمارستان های استان دارای دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی هستند که نظارت بر جمع آوری، حمل و بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی، مطب ها، کلینیک ها و درمانگاه ها و صحت عملکرد دستگاه های مذکور توسط این اداره کل و آزمایشگاه های معتمد محیط زیست به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان مطابق ماده 23 قانون مدیریت پسماند  ناظر عالی است، تاکید کرد: توجه به قانون مدیریت پسماند و ضوابط پسماندهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان ناظر مستقیم بر نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی و مطب ها است.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today