الف/ حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار،درباره ابهامات جدید درباره یارانه توضیح داد.