آخرین خبر/ پرستاران و کادر درمان در اصفهان، تجمع اعتراضی به راه انداختند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today