ایمنا/ سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۸۸ در وضعیت هوای سالم(زرد) ثبت شده است.

وضعیت هوای اصفهان امروز به شرح زیر است:
امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس(نارنجی) قرار دارد.
کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۷۸، پروین با شاخص ۹۸ و رودکی با شاخص ۷۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.
سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، کاوه، رهنان، میرزاطاهر، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.
در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۴۲ در وضعیت هوای پاک (سبز) و سجزی با شاخص ۹۰ و مبارکه با شاخص ۵۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد. 

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today