تسنیم/ رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: کیفرخواست پرونده ضارب ۶ نفر از بسیجیان مدافع امنیت در مشهد پس از طی تشریفات قانونی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، صادر شده و به دادگاه صالح برای ادامه روند رسیدگی ارسال شده است.

غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: طی تمامی مراحل قانونی و تشریفات آیین دادرسی در خصوص پرونده متهمان اغتشاشات اخیر دادگاه متهمان اصلی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
صادقی با اشاره به صدور کیفرخواست تعدادی از متهمان اصلی اغتشاشات اخیر، گفت: تمام مراحل قانونی و تشریفات آیین دادرسی در خصوص این پرونده ها طی خواهد شد و در آینده نزدیک شاهد برگزاری دادگاه های این افراد خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون افزود: در خصوص تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده برای اغتشاشگران آشوب های اخیر از جمله ضارب 6 نفر از بسیجیان مدافع امنیت پس از طی تشریفات قانونی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، کیفرخواست صادر و به دادگاه صالح جهت ادامه روند رسیدگی ارسال شده است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: در خصوص این پرونده ها نیز موازین قانونی و تشریفات آیین دادرسی رعایت شده و دادگاه آنها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today