مهر/ شاخص کیفیت هوای شیراز مناسب است.

شاخص کیفیت هوای شهر شیراز امروز عدد ۱۴ (وضعیت شاخص: پاک) است.
شاخص کیفیت هوا AQI، کیفیت هوا را در 6 دسته قرار می‌دهد که هر دسته را به سطوح مختلف سلامت انسان مربوط می‌سازد.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online