باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی گلستان از اجرای سایت الگویی ترویجی کشت حفاظتی پنبه در سطح یک هکتار در این شهرستان خبر داد.

احمدی، رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: کاشت سایت الگویی پنبه در روستای شور حیات در سطح یک هکتار انجام شده است.
او ادامه داد: رقم کشت شده گلستان، به میزان ١٤ کیلوگرم در هکتار و در تاریخ  ١٥ خرداد به روش بدون خاک ورزی (نوتیلیج)، در بقایای گندم و با کارنده بی خاک ورز سندان انجام شده است.
بذرمال رویش و حشره کش گائوچو نیز قبل کاشت استفاده شده است.
احمدی هدف از اجرای این سایت را تغییر الگوی کشت، حفظ بقایای گیاهی و افزایش بهره وری آب عنوان کرد.
برای افزایش تولید پایدار محصولات کشاورزی باید از روش‌هایی استفاده کرد که خاک دچار خستگی و فشردگی نشود و سهمی از تولید به خاک برگردد، چرا که قوت خاک نقش مهمی در تولید محصول دارد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today