نماد آخرین خبر

شکست سکته مغزی با عصاره‌ی آلبالو

منبع
ايسنا
بروزرسانی
شکست سکته مغزی با عصاره‌ی آلبالو

ايسنا/ سالانه افراد زيادي در سرتاسر دنيا دچار سکته مغزي و عارضه‌هاي مرتبط با آن مي‌شوند که بايستي به‌موقع و با روش درست تحت درمان قرار گيرند. يافته‌هاي جديد محققان کشور نشان مي‌دهند که استفاده از عصاره گياه آلبالو مي‌تواند در اين خصوص، کمک مؤثري باشد.
سکته مغــزي يا به‌اصطلاح پزشکان، ايســکمي، ســومين علــت مرگ‌ومير در جهــان، بعــد از ســرطان و سکته قلبــي اســت. ايســکمي معمولاً در نتيجه انســداد عــروق خونــي مغــزي ايجــاد مي‌شود. در ايــن شــرايط، بخش‌هايي از مغــز به‌طور ناگهانــي از خون‌رساني و تأميــن غــذا و اکســيژن محــروم مي‌شوند کـه اين اتفاق، عـوارض منفـي بـراي سـلامت روانـي و جسـمي فـرد ماننـد اختلالات شـناختي، بينايـي، کلامـي و حرکتــي در اندام‌هاي بــدن را بــه همــراه دارد.

بنا بر گفته متخصصان، مشــکل اساســي براي درمان يا کاهش اثرات اين عارضه، ســاخت داروهــاي مناسب و ايده آل آن است که البته بــه دليــل پيچيدگــي عوامــل درگيــر در ايجـاد آن، امري بسيار مشکل است. در حال حاضر، چندين روش و داروي جديــد در حــال بررســي هســتند کــه نتايــج خوبــي در مطالعــات قبــل از بالينــي نشان داده‌اند، امــا معمولاً در آزمايش‌هاي بالينــي بــا شکســت مواجــه مي‌شوند. بااين‌حال، نتايــج مطالعــات اخيــر نشــان داده‌اند کــه رژيم‌هاي غذايــي غنــي از فرآورده‌هاي گياهانــي ماننــد عنــاب، روغــن سياه‌دانه، گيـاه پنج‌انگشت، روغـن تخـم کـدو و انـواع ديگـري از نمونه‌هاي گياهــي، احتمــال آســيب اســترس اکســيداتيو ناشـي از سکته مغـزي را کاهـش مي‌دهند.

در همين خصوص، تيمي چهارنفره از پژوهشگران کشور از دانشگاه فرهنگيان تهران، دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد، دانشگاه ملاير و دانشگاه فرهنگيان شيراز مطالعه‌اي را انجام داده‌اند که در آن، تأثير عصاره آلبالو بر آنزيم‌هاي ناشي از انسداد شريان مياني مغز مورد بررسي واقع شده است.

در اين مطالعه از موش‌هاي صحرايي نژاد ويستار به‌عنوان جانوران مدل استفاده شده است. محققان پس از خوراندن عصاره آلبالو به مدت 30 روز به اين جانوران که دچار سکته مغزي شده بودند، ميزان آنزيم‌هايي نظير مالون‌دي‌آلدئيد و کاتالاز را در آن‌ها اندازه‌گيري و حجم ورم نواحي کورتکس و ساب‌کورتکس مغز آن‌ها را مورد سنجش قرار دادند.

نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده خوراکي از عصاره آلبالو بسته به دوز مورد استفاده، داراي اثرات حفاظتي در برابر استرس اکسيداتيو و حجم ورم ناشي از انسداد شريان مغزي مياني در سکته مغزي است.

در اين رابطه، فيروزه علويان، محقق دانشکده علوم پايه دانشگاه فرهنگيان تهران و همکارانش مي‌گويند: «عصاره آلبالو در دوزهاي 175 و 200 ميلي‌گرم بر کيلوگرم، به‌طور قابل‌توجهي سطح مالون‌دي‌آلدئيد و حجم ورم در کورتکس و ساب‌کورتکس مغز را کاهش داد و همچنين، فعاليت آنزيم کاتالاز را که نقشي حفاظتي دارد، در هر دو ناحيه مغزي فوق افزايش داد».

به گفته آن‌ها، «عصاره آلبالـو مي‌تواند نقـش حفاظتــي در برابــر ورم ناشي از سکته و فرايندهــاي اکســيدکننده مربوط به آن را داشـته باشـد. هرچند برخي تفاوت‌ها در پاسـخ نواحـي کورتکـس و ســاب کورتکس در برخــي از گروه‌هاي تحت آزمايش، ممکــن اســت مربــوط بـه تفـاوت در برخـي مسـيرهاي پيام‌رساني، تفـاوت در انـواع سلول‌ها و يــا مکانيسم‌هاي حفاظتــي ضعيف‌تر در ناحيه سـاب کورتکس باشـد».

اين يافته‌هاي جالب‌توجه که بر نقش مفيد عصاره ميوه دوست‌داشتني آلبالو بر تبعات سکته مغزي اشاره دارند، در نشريه «علوم اعصاب شفاي خاتم» منتشر شده‌اند. اين نشريه به‌صورت هر فصل يک شماره توسط مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا، بيمارستان خاتم‌الانبياء تهران انتشار مي‌يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره