سيناپرس/ يافته هاي يک تحقيق جديد بين المللي نشان مي دهد که يادگيري يک زبان جديد در سنين بالا، مي تواند موجب شود که نيمکره راست مغز در درک مطلب به عملکرد جديد و خوبي دست پيدا کند.
به گفته محققان اسپانيايي، در بيشتر افراد، زبان به نيمکره چپ مغز متکي است، اما ممکن است نيمکره راست هنگام يادگيري يک زبان جديد در سنين بالا، در درک صحيح آن به شما کمک موثري نمايد.
در اين تحقيق که توسط مرکز شناختي، مغز و زبان باسک اسپانيا يا BCBL انجام شده و نتايج آن در نشريه معتبر Journal of Neuroscience منتشر شده است، محققان به اين درک رسيده اند که يادگيري يک زبان جديد بخش هاي کاري را در مغز تغيير مي دهد. بر اين اساس، يادگيري زبان توسط بزرگسالان، نيمکره راست مغز را براي درک مطلب تخصصي مي کند، اگرچه در صحبت کردن تأثير چنداني ندارد.
يادگيري يک زبان در اواخر زندگي، به ايجاد تغيير در چگونگي کمک دو نيمه مغز به يکديگر مي انجامد. درواقع امورات دو نيمکره مغز براي هر عملکردي به طور مساوي انجام نمي شوند.
به طور کلي، در بيشتر افراد، زبان و صحبت کردن به نيمکره چپ متکي است، اما نيمکره راست مي تواند در مواردي مثل آسيب ديدگي سمت چپ، به کمک آن بيايد. همچنين نيمکره راست مي تواند هنگام يادگيري يک زبان جديد در رابطه با درک مطلب بسيار مؤثر باشد.

محققان اسپانيايي براي انجام اين تحقيق از دستگاه fMRI براي مقايسه فعاليت عصبي بين دو نيمکره در زبان آموزان بزرگسال هنگام خواندن، گوش دادن و صحبت به زبان هاي مادري و زبان هاي جديد استفاده کردند.
اين بررسي ها نشان داد که در مراحل اوليه يادگيري زبان، عملکرد نيمکره هاي مغز براي هر دو نوع زبان شبيه هم بودند. اما در مراحل پيشرفته تر زبان آموزي، اين دو بخش از يکديگر متمايز عمل مي کردند.
با اين وجود، يافته ها نشان داده اند که اصل موضوع صحبت کردن کماکان به نيمکره چپ مغز متکي است و به عبارتي شبکه نوروني مربوط به آن در نيمکره چپ مغز سيم کشي شده است. اما با توجه به انعطاف پذيرتر بودن موضوع درک مطلب، نيمکره راست عملکرد خوبي در اين خصوص دارد.

اين يافته ها احتمالاً مي توانند پاسخ مناسبي به اين پرسش قديمي بدهند که چرا يادگيري يک زبان جديد در بزرگسالي امري دشوار است، حتي اگر بتوان آن را به خوبي درک کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar