مهر/ هر متقاضي کنکور سراسري سال ۱۴۰۰ مي تواند بر اساس شرايط خود متقاضي يکي از سهميه هاي مصوب شود.

دفترچه راهنماي ثبت نام در کنکور سراسري سال ۱۴۰۰ منتشر و ضوابط استفاده از سهميه‌ها براي تمامي داوطلبان آزمون سراسري اعلام شد.

سهميه مناطق کنکور سراسري ۱۴۰۰

شرکت کنندگان متقاضي سهميه مناطق با توجه به ملاک‌هاي زير جزو يکي از مناطق ۲،۱ و ۳ محسوب مي‌شوند. متقاضيان سهميه مناطق بايد قسمت مربوط در بند ۲۶ فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي را علامتگذاري کنند.
الف) براي متقاضيان نظام آموزشي جديد ۶-۳-۳ بخش محل اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخر دبيرستان (پايه دهم تا دوازدهم).
ب) براي متقاضيان نظام ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان.
ج) براي متقاضيان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان.
در صورتي که بخش محل اخذ مدرک تحصيلي متقاضيان سهميه مناطق متفاوت باشد، سهميه متقاضي براساس بخش محل اخذ مدرک تحصيلي منطقه مرفه‌تر (حتي يک سال از سه سال) تعيين مي‌شود.
ه) فارغ التحصيلان دوره‌هاي کارداني (فوق ديپلم) پيوسته آموزشکده‌هاي فني و حرفه اي، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان)، جزو يکي از سهميه‌هاي مناطق ۱، ۲ و يا ۳ محسوب مي‌شوند.
و) متقاضياني که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره متوسطه خود را در خارج از کشور گذرانده اند، جزو سهميه منطقه ۳ محسوب مي‌شوند.
ز) همه متقاضيان معلول (بينايي، شنوايي، جسمي حرکتي، آسيب گفتار و زبان، تکاملي رشد (اتيسم) و اعصاب و روان) جزو سهميه منطقه ۳ محسوب مي‌شوند.
چنانچه متقاضي، بخش‌هاي محل اخذ مدرک تحصيلي خود را اشتباه درج کند به طوري که سهميه منطقه وي تغيير کند، قبولي او لغو خواهد شد و از اين رو متقاضيان بايد در درج صحيح کد بخش‌هاي محل اخذمدارک تحصيلي دقت کنند.

سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا

هر يک از متقاضيان سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا مي‌توانند بر اساس شرايط خود که در بندهاي «الف» تا «ج» متقاضي اين سهميه شوند.

الف) سهميه رزمندگان: رزمندگاني که بر اساس ماده ۱ و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذکور در آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از تاريخ ۳۱ شهريور ۵۹ تا ۳۱ شهريور ۶۷ حداقل شش ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند بايد به ارگان ذيربط مراجعه کنند و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان را تکميل کنند.
بعد از زمان ثبت نام بايد فرم توسط ارگان مربوطه مورد تأييد نهايي قرار گيرد و اين افراد در صورت تأييد نهايي در سهميه رزمندگان گزينش مي‌شوند. (تبصره‌هاي اين موضوع در دفترچه کنکور آمده است).
الف) سهميه رزمندگان: آن دسته از کارکنان کادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران که علاوه بر ميزان موظفي، از تاريخ ۳۱ شهريور ۵۹ تا ۳۱ شهريور ۶۷ حداقل ۶ ماه پيوسته و يا ۹ ماه ناپيوسته شرکت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأييد بالاترين مقام مربوطه مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده کنند.
اين افراد نيز بايد با مراجعه به سازمان‌هاي تابعه فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون را تکميل کنند تا مورد تأييد نهايي قرار گيرد و در صورت تأييد نهايي توسط ارگان ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش مي‌شوند.
ب) سهميه ايثارگران: «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زير ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» براي استفاده از سهميه ايثارگران بايد بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي را تکميل کنند.
همچنين «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» هم بايد بند مربوطه را علامتگذاري کنند و کد دريافتي از ارگان ذيربط را در قسمت مربوطه درج کنند تا در صورت تأييد ارگان، در سهميه گزينش شوند.
بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصلاحيه بعدي آن در ماده ۴۷ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛ ۲۵ درصد از ظرفيت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران ۲۵ درصد ظرفيت).
همچنين بر اساس همين قوانين، پنج درصد از ظرفيت هر کد رشته محل نيز به «جانبازان زير ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران ۵ درصد ظرفيت).
در صورتي که سهميه ۲۵ درصدي ايثارگران توسط متقاضيان مشمول سهميه تکميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه ۵ درصدي ايثارگران که شرايط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، مابقي آن به متقاضيان سهميه آزاد اختصاص مي‌يابد.

بر اساس قوانين مذکور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت ۲۵ درصد و ۵ درصدي، ۷۰ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۷۵ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل است.
ظرفيت در کد رشته محل‌هايي به سهميه‌هاي فوق تخصيص مي‌يابد که امکان گرد کردن رياضي براي آنها وجود داشته باشد.
اين سهميه‌ها براساس قوانين و مقررات اختصاص يافته و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه‌ها توسط مراجع ذيصلاح، ضوابط و مقررات اعمالي اطلاع رساني خواهد شد.
متقاضيان سهميه ايثارگران، علاوه بر سهميه ايثارگران همانند ساير متقاضيان در سهميه منطقه خود نيز گزينش مي‌شوند و سهميه مناطق آنها نيز در کارنامه نتايج علمي درج مي‌شود.
بر اساس قانون آن دسته از متقاضياني که با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، يکبار در رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه با آزمون يا بدون آزمون (براي پذيرفته شدگان رزمنده از سال ۱۳۶۸ به بعد و براي پذيرفته شدگان سهميه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد) پذيرفته شده اند، اعم از اينکه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت نام کرده و يا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذکور در آزمون سراسري در هيچ دوره‌اي اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه،) غيرانتفاعي، پيام نور، شهريه پرداز، پرديس خودگردان، مجازي، دانشگاه آزاد را نخواهند داشت.
داوطلبان مشمول اين ماده تحت هيچ عنوان حق استفاده مجدد از اين سهميه در تمامي دوره‌ها و دانشگاه آزاد اسلامي را ندارند.
همچنين بر اساس قانون آن دسته از متقاضيان سنوات قبل که با استفاده از سهميه‌هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته شدگان با آزمون و يا بدون آزمون رشته‌هاي تحصيلي غير روزانه (دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پيام نور، دانشگاه آزاد، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، شهريه پرداز، پرديس خودگردان، مجازي و) … قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميه‌هاي مربوط در اين آزمون خواهند بود.
در واقع اگر متقاضي يک بار از سهميه ايثارگران جهت ورود به دوره‌هاي غيرروزانه استفاده کرده باشد، صرفاً با انصراف از تحصيل مي‌تواند جهت ورود به دوره‌هاي غيرروزانه يک بار ديگر استفاده کند.
اگر داوطلبي يک بار از سهميه ايثارگران جهت ورود به دوره‌هاي روزانه از سال ۱۳۶۸ به بعد استفاده کرده باشد ديگر حق استفاده از سهميه در هيچ دوره‌اي و دانشگاه آزاد اسلامي را در آزمون سراسري ندارد.
متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسيجي) و ايثارگران (همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجي) سازمان بسيج مستضعفين، لازم است ضمن مراجعه به محل نگهداري پرونده جبهه (نواحي مقاومت بسيج سراسر کشور،) کد پيگيري ۱۲ رقمي را دريافت کرده و آن را در فرم تقاضانامه اينترنتي آزمون درج کنند.
ج) سهميه خانواده شهدا: خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد) براي استفاده از سهميه مذکور بايد نسبت به تکميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام کنند و نيازي به مراجعه به درگاه اينترنتي ايثار ندارند، در صورت تأييد نهايي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، اين متقاضيان در سهميه خانواده شهدا گزينش مي‌شوند.

سهميه بهياران

طبق مصوبات جلسه ۱۴۰ ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹ از سال ۱۴۰۰ سهميه ويژه بهياران به مدت ۵ سال به ميزان ۵ درصد از ظرفيت هر يک از رشته محل‌هاي دوره روزانه مقطع کارشناسي پيوسته رشته پرستاري به بهياران حائز شرايط اختصاص مي‌يابد.
اين افراد بايد برخوردار از سلامت کامل جسمي و رواني باشند.
دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري محل خدمت، دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت اعم از دولتي و غيردولتي به عنوان «بهيار» در استان محل خدمت پس از دريافت مدرک ديپلم بهياري به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت از جمله اين شرايط است.
دارا بودن ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله) و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه (سه ساله) به اضافه دريافت مدرک پيش دانشگاهي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ و کسب حدنصاب ۷۰ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد از ديگر شرايط پذيرش است.
استان بومي، استان محل خدمت (محل اشتغال) بهيار است و متقاضيان حق انتخاب کدرشته محل‌هاي ايجاد شده در استان‌هاي همجوار را ندارند. در صورت عدم رعايت اين ضابطه در صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد شد.
طول دوره تحصيل و نظام آموزشي مطابق آئين نامه آموزشي مقاطع کارداني، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي است. پذيرفته شدگان اين سهميه مجاز به انتقال و جابجايي نيستند.
برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع کارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي است. درس‌هايي که دانشجو در دوره بهياري گذرانده است در مقطع کارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نمي‌شود و دانشجو ملزم است کليه دروس مقطع کارشناسي پيوسته را بگذراند.
متقاضياني که با توجه به ضوابط اعلام شده علاقه مند به استفاده از سهميه بهياران در رشته پرستاري هستند، بايد علاوه بر انتخاب يکي از سهميه‌ها برحسب مورد، وضعيت خود را با علامتگذاري قسمت مربوط تعيين کرده و همچنين استان محل خدمت خود را (استان محل اشتغال به حرفه بهياري) در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج کنند.
اين افراد بايد مدارک لازم را نيز تهيه کنند تا از اولويت اختصاص داده شده براي رشته ذيربط استفاده کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar