آخرین خبر/ سازمان پایانه‌های شهرداری اهواز در نظر دارد، حسب بند سه صورت جلسه شماره 3 هیئت مدیره سازمان مورخ 7/3/99 نسبت به انجام مناقصه عمومی واگذاری غرف مسافربری اقدام نماید.

لذا از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت فروش اسناد الکترونیک شهرداری اهواز به آدرس http//peymankar.ahvaz.ir  و یا به صورت حضوری با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری اهواز و یا سازمان پایانه های شهرداری اهواز به نشانی اهواز – بلوار آیت الله بهبهانی میدان جمهوری اسلامی پایانه مسافربری خلیج فارس، امور قراردادهای سازمان پایانه های شهرداری اهواز(شماره تماس 35539012) و یا حراست سازمان پایانه های شهرداری اهواز مراجعه نمایید.
شرایط شرکت در مناقصه
هزینه انتشار آگهی های (محلی و سراسری) به عهده برنده مناقصه می باشد.
1-مهلت قبول پیشنهاد قیمت و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری است و تحویل در محل دبیر خانه محرمانه حراست سازمان در آدرس فوق الذکر می باشد.
2-سازمان در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
3-مدت قرارداد دوره یک ساله می باشد.
4-افراد جهت خرید اسناد و شرکت در مناقصه می بایست مبلغ 800.000 ریال به حساب 100785170571 بانک شهر به نام  سازمان پایانه های شهرداری اهواز واریز نمایند.
5-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه بالا قید شده که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.
الف) فیش واریز مبلغ فوق به حساب 100824920697 نزد باک شهر به حساب سازمان پایانه های شهرداری اهواز
ب) به صورت ضمانت نامه بانکی به نام سازمان پایانه های شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات
ج) چک تضمین شده بانکی به نام سازمان پایانه های شهرداری اهواز
6 - نتیجه کمیسیون بر اساس ماده 15 و 18 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهرها به برنده اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
7- برند گان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
8- بر اساس ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری کلانشهر ها شرکت در مناقصه و ارائه پشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد.
9- هزینه انتشار آگهی ها(محلی و سراسری) به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

 

 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today