پارسينه/ عليرضا زاکاني به عنوان گزينه نهايي شهردار تهران معرفي شد.

عليرضا زاکاني به عنوان گزينه نهايي شهرداري تهران از سوي منتخبان ششم انتخاب شد.
در اين راي گيري در دور  اول او ۹ راي آورد که در دور دوم سبد راي پيرهادي نيز به زاکاني افزوده شد و با ۱۲ راي به عنوان گزينه نهايي معرفي شد.
شهردار جديد پايتخت بر اساس ۱۰ شاخص مد نظر شوراي شهر ششم تهران ارزيابي شده و بيشترين آراي منتخبين را کسب کرده است.

عضو منتخب شوراي شهر ششم تهران اخبار منتشر شده مبني بر انتخاب زاکاني به عنوان شهردار تهران را تاييد نکرد.
مهدي چمران اخبار منتشر شده درباره انتخاب زاکاني به عنوان شهردار تهران را تاييد نکرد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا فردا در مراسم تحليف شهردار تهران مشخص مي شود، گفت: بعيد است و روز يکشنبه هفته آينده شهردار مشخص مي شود.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran