فارس/ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آرادان گفت: پروانه بهره‌برداري چراي دام هشت بهره‌بردار متخلف با يک‌هزار و ۹۳۰ واحد دامي در اين شهرستان باطل شد.

مهدي حسيني، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آرادان اظهار کرد: با توجه به اجراي طرح پايش مراتع استان سمنان در سال گذشته، پروانه بهره‌برداري چراي دام هشت بهره‌بردار متخلف شهرستان آرادان مطابق با شيوه‌نامه فني و اجرايي بهره‌برداري از مراتع کشور با يک‌هزار و ۹۳۰ واحد دامي باطل شده است.
وي افزود: در همين راستا ظرفيت آزادشده در مراتعي که پروانه چراي آن باطل شده است، در چارچوب دستورالعمل‌هاي مرتبط و برابر ماده ۱۳ از فصل دوم شيوه‌نامه فني و اجرايي بهره‌برداري از مراتع کشور در اختيار ساير بهره‌برداران داراي صلاحيت قرار خواهد گرفت.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آرادان بيان کرد: پايش عرصه‌هاي مرتعي به‌منظور جلوگيري از چراي غيرمجاز دام و اجاره مراتع در عرصه‌ها توسط اکيپ پايش مراتع در فصل تعليف دام انجام مي‌شود و ادامه خواهد داشت.
حسيني ادامه داد: در سنوات گذشته به‌منظور توسعه پوشش گياهي در قالب عمليات احيا و اصلاح مراتع با تأکيد بر جلوگيري از ورود دام غيرمجاز و تعليف بي‌رويه دام، عمليات حفاظت و قرق در سطح ۴۰۰ هکتار از عرصه‌هاي کپه‌کاري و بذرپاشي شده به اجرا درآمد که در افزايش علوفه مراتع بسيار مؤثر بوده است.
وي گفت: تمامي بهره‌برداراني که تا پايان سال ۱۳۹۸ پروانه چراي دام دريافت کرده‌اند، بايد تا پايان سال ۱۴۰۰ نسبت به تهيه طرح مرتع‌داري اقدام کنند و در صورت عدم اقدام در مدت معين پروانه چراي آنان فاقد اعتبار خواهد بود.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري آرادان بيان کرد: با توجه به سياست‌هاي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور در زمينه تعادل دام و مرتع، بايد طرح‌هاي خود را با رويکرد طرح‌هاي تلفيقي، تهيه کنيم تا همزمان با تأمين علوفه موردنياز با استفاده از ساير پتانسيل‌هاي موجود در مراتع مانند گياهان دارويي، آبزي‌پروري، پرورش زنبور عسل و گردشگري ضمن افزايش اشتغال‌زايي و درآمدزايي مرتع‌داران از فشار چراي دام روي مراتع کاسته شود.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today