صدا و سيما/ واکسيناسيون عليه بيماري کرونا با سرعت در استان کرمان از جمله شهرستان جيرفت در حال انجام است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar