سرنا/ مهدی غفوریان در لایو علی ضیا با بغض سیر تا پیاز ماجرای سکته قلبی مهران غفوریان را تعریف کرد: مهران دیروز صبح با درد قفسه سینه بیدار شد؛ او دقیقا جلوی در بیمارستان جماران ایست قلبی کرد.

وی افزود: مهران، نگران سریالی بود که حین بازی در آن بود و دکترها می گفتند تو از مرگ برگشته ای چه می گویی!؟
سپند امیرسلیمانی نیز گفت: چهار سال پیش مهران را دکتر بردم و از آن زمان قرار بود آنژیو کند!

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran