مهر/ محققان نوعي پوسته ارزان و حل شونده توليد کرده اند که مي‌توان واکسن‌هاي خوراکي را در درون آن بدون دردسر جابجا کرد. جابجايي واکسن يک چالش جدي است که براي برطرف کردن آن روش‌هاي مختلفي مد نظر قرار گرفته است. واکسن‌ها براي حفظ کيفيت بايد هميشه در محيط سرد باقي بمانند و اين کار در نقاط دورافتاده و توسعه نيافته ممکن نيست. محققان دانشگاه آستين تگزاس براي حل اين مشکل يک پوسته ارزان قيمت و حل شدني ابداع کرده‌اند که وزن کمي نيز دارد و با قرار دادن واکسن در درون آن سالم ماندنش حتي در هواي گرم تضمين مي‌شود. پوسته يادشده حتي در صورت تغييرات شديد دماي هوا، اجازه انتقال آن را به واکسن مي‌گيرد و به صورت آزمايشي با موفقيت براي حمل و نقل واکسن ابولا به کار گرفته شده است. انتظار مي‌رود در آينده بتوان از اين پوسته براي حمل و نقل واکسن کرونا نيز استفاده شود. براي استفاده از واکسن‌هاي خوراکي جابجا شده بدين شيوه نيازي به درآوردن ان از پوسته مذکور نيست و مي‌توان واکسن و پوسته را با هم بلعيد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد